مشهور در فیلم های :

Riot Girls Sunshine
(2019)
Shadowhunters Hostess
(2018)
()
Mr. D Yoga Instructor
(2015)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2019 Riot Girls Riot Girls ( فیلم )
در نقش Sunshine

2018 Shadowhunters Shadowhunters ( سریال )
در نقش Hostess

2015 Mr. D Mr. D ( سریال )
در نقش Yoga Instructor

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)